Pilotutbildning

Provlektion

Innan du börjar med din helikopterutbildning har du möjlighet att ta en provlektion och prova på hur det känns att flyga helikopter. Efter en kort teoretisk genomgång på ca 30 minuter flyger vi till ett övningsfält i närheten och du får då prova på att ”Spaka själv” tillsammans med en erfaren flyglärare.

Privatflygcertifikat PPL-H (Private Pilot Licence– Helicopter)

Bestämmer du dig efter provlektionen för att påbörja din utbildning till pilot skall du ansöka om ett elevtillstånd hos Transportstyrelsen (ytterl. information nedan). När du har erhållit detta kan utbildningen påbörjas. Det du börjar med är att ta ett privatflygarcertifikat (PPL-H-cert). Du lägger här grunden för din flygutbildning under dina första flygtimmar med din lärare. Ni kanske flyger till Norrköping tur och retur och så småningom skall du själv flyga en längre sträcka, en så kallad långnavigering. När du har kommit så här långt har du det mesta som krävs för ett PPL-H-cert. Endast en kontrollflygning och repetition av dina kunskaper återstår före uppflygning för Transportstyrelsen. Innan din uppflygning skall du ha flugit minst 45 timmar, fördelat enligt följande:

All flygskolning sker på någon av helikoptertyperna Robinson R22 eller R44.

Trafikflygarutbildning

Om du vill gå vidare och utbilda dig till trafikflygare (krävs för att få arbeta som pilot), fortsätter du din utbildning för CPL-H-cert. Minimum 185 timmar krävs för ett CPL-H-cert (inkl. dina 45 timmar PPL-H).

Teori PPL-H

För att bli en bra pilot räcker det inte med att bara kunna flyga, du måste kunna den teoretiska biten också. De ämnen som ingår i teorikursen är Bestämmelser: Vilka rättigheter och skyldigheter man har som pilot, luftrummets indelning, tillvägagångssätt för förnyelse av certifikat mm. Luftfartyg: Översiktligt hur helikoptern fungerar, både motorer och instrument. Prestanda & färdplanering: Att på ett säkert sätt ta sig från en plats till en annan, inkl bränsle- och flygtidsberäkningar. Human Factors: På vilket sätt kroppen fungerar och påverkas under de förhållanden som råder då man flyger, även de psykiska delarna. Meteorologi: Grundläggande kunskap i ”vädrets makter”, inkl tolkning av den väderinformation som ställs till vårt förfogande. Navigation: Flyginstrumentens funktion, vilken information flygkartorna ger oss, olika radionavigeringshjälpmedel vi kan utnyttja mm. Aerodynamik:  Ge en förståelse för de faktorer som gör att en helikopter flyger, och hur det påverkar oss i olika flygsituationer. Radiokommunikation: Vem vi kan och ska prata i radio med under flygning, vilken fraseologi vi använder och de möjligheter som finns att inhämta information om väder mm under flygning.

Bor du i Stockholmsområdet läser du teorin lämpligast hos Flygteoriskolan på Barkarby flygplats. Det bästa är att läsa teorikursen något så när parallellt med den praktiska flygundervisningen för att få den rätta kopplingen mellan teori och praktik. Teoriundervisningen avslutas med skriftliga prov för Transportstyrelsen. Mer information om teoriundervisningen finner du på www.flygteoriskolan.se

För att få flyga EK (ensamflygning) måste du ha gjort ett mindre teoriprov för Flygskolan.

I teoriutbildningen ingår även en teknisk kurs på just den helikoptertyp du flyger.

Elevtillstånd

I samband med att du börjar din utbildning ska du skicka in en ansöka om Elevtillstånd till Transportstyrelsen. Ansökningsblankett hitta du på Transportstyrelsen hemsida www.transportstyrelsen.se, men du kan även få den av oss. Tillsammans med ansökan ska även Personbevis (utfärdas av Skattemyndigheten) och Personutredning (utfärdas av Polismyndigheten) samt protokoll från godkänd Läkarundersökning (hos av Luftfartsverket godkänd läkare) sändas in till Transportstyrelsen. Personbeviset skickar du själv in tillsammans med blanketten "Ansökan om elevtillstånd". Personutredningen skickas normalt av polisen direkt till Transportstyrelsen, och även läkarutlåtandet brukar skickas direkt. (Kontrollera med din läkare). Komplett lista med godkända läkare finner du också på Transportstyrelsens hemsida www.transportstyrelsen.se.

Utbildning - Plats och Tid

Den praktiska Flygutbildningen sker till största delen med Bromma Flygplats eller Eskilstuna-Kjula flygplats som bas. Utbildningen sker normalt under dagtid vardagar, men även kvällar och helger kan komma ifråga.

Betalning

Betalningen för flyglektioner görs löpande under utbildningens gång, normalt lämnas ingen kredit. För aktuella priser var vänlig kontakta Helicopter Assistance AB  på telefon 08-98 70 00 eller info@helicopterassistance.com

Köpa egen helikopter?

Vi är generalagenter för Robinson Helicopter Company och kan erbjuda dig en av marknadens mest prisvärda helikoptrar, Robinson R22 och R44, till förmånliga villkor. Om du har frågor angående utbildning eller vill veta mer om Robinson R22/R44, så ring gärna på 08-987000 eller faxa på 08-987025.

Information om Trafikflygarutbildning Helikopter  CPL-H (Commercial Pilot Licence – Helicopter)

Allmänt

Den 1 januari 2003 infördes gemensamma europeiska utbildnings- och certifikatbestämmelser för helikopter - JAR FCL 2. Dessa bestämmelser infördes för flygplan redan 1 januari 2000 (JAR FCL 1) tillsammans med nya bestämmelser angående de medicinska kraven för piloter (JAR FCL 3). De nya bestämmelserna/regelverket är framtaget av JAA, Joint Aviation Authorities. JAA är en sammanslutning av europeiska luftfartsmyndigheter och har sitt säte i Nederländerna. Målsättningen med det nya regelverket är att säkra en hög och likvärdig pilotstandard samt att underlätta arbetskraftens rörlighet mellan medlemsstaterna och på det viset skapa likartade konkurrensvillkor för flygbolagen inom JAA.

Utbildning till trafikflygare helikopter bedrivs normalt som s.k. modulutbildning, vilket betyder att den genomförs stegvis i moduler eller kombination av moduler och den som har tidigare flygerfarenhet kan då få tillgodoräkna sig hela eller delar av sin flygtid. Utbildningen leder fram till ett trafikflygarcertifikat som berättigar till att tjänstgöra som befälhavare på enmotorig lätt helikopter. Certifikatet kan sedan genom vidareutbildning utökas med behörighet att t.ex flyga andra typer av helikoptrar eller behörighet för instrumentflygning (IFR).
 
Antagning

Antagningskrav för att delta i trafikflygarutbildning är giltigt elevtillstånd utfärdat av Transportstyrelsen, 3-årig gymnasial bakgrund med minst godkända betyg i matematik, engelska och fysik. Kravet från Transportstyrelsen för att utfärda ett elevtillstånd är att man skickat in en ansökan (blankett finns att hämta på Transportstyrelsens hemsida, adress www.transportstyrelsen.se kompletterad med läkarundersökning enligt JAR-FCL 3 - Medical Class 1, som utföres av Flygmedicinskt Centrum i Stockholm www.fmc.mil.se eller Malmö, personbevis från skattemyndigheten www.skatteverket.se samt personutredning från polisen.
 
Modulutbildning

Utbildningen till trafikflygare är uppdelad i moduler, där teorimodulerna läses på Flygteoriskolan och de praktiska delarna utförs på flygskolan. En beskrivning av innehållet i de 5 modulerna följer nedan.

Modul 1 / PPL-Teori

Denna modul innehåller teori för den grundläggande flygutbildningen,  PPL-H certifikat (Private-Pilot-Licence). Teorin omfattar totalt ca 130 timmar och innehåller följande ämnen; Navigation, Meteorologi, Luftfartsbestämmelser, Aerodynamik, Prestanda & Färdplanering, Helikopterlära, Radiotelefoni samt Human Factors. Modulen avslutas med skriftligt prov för  Transportstyrelsen.

Modul 2 / PPL-Flyg

Den grundläggande flygutbildningen omfattar minimum 45 flygtimmar fördelat på 30 tim lärarledda flygövningar, 5 tim övning i instrumentflygning samt 10 tim övervakad ensamflygning varav minst 5 timmar skall vara distansflygning. Utbildningen sker på helikopter typ Robinson R22. Modulen avslutas med flygprov för Transportstyrelsen och eleven erhåller efter godkänt flygprov ett PPL-H certifikat. Modul 1 och 2 utförs så långt möjligt parallellt.

Modul 3 / Färdighetsträning + Mörker/Typbehörighet

Denna modul är till för att trimma de praktiska färdigheterna, öka precisionen i flygningen och skaffa rutin inför den avslutande trafikflygarutbildningen. En stor del av övningarna görs individuellt men följs upp av flygläraren som hela tiden står till tjänst med råd och tips. I denna modul ingår också utbildning för mörkerbehörighet samt typbehörighet för helikopter Robinson R44, totalt ca 12 tim teori och 10 tim flygning. Typutbildningen avslutas med flygprov för Transportstyrelsen. Modulen omfattar allt som allt ca 110 flygtimmar och totalt så skall eleven ha minst 150 tim flygtid innan den avslutande flygutbildningen (modul 5) påbörjas. Modul 3 genomförs delvis parallellt med modul 4. För de elever som så önskar kan aerial work / bruksflygträning läggas in och ingå som en del i modul 3. Följande extra träningsprogram finns att välja på;  fjällflygning, kraftledningsinspektion samt flygning med hängande last.

Modul 4 / CPL-Teori

Detta är en påbyggnad på tidigare teori och omfattar ca 500 timmar på heltid under ca 6 månader. Kursen läses hos Flygteoriskola, Barkarby och innehåller undervisning i samtliga ämnen för CPL-H certifikat (Commercial-Pilot-Licence): Navigation, Meteorologi, Luftfartsbestämmelser, Aerodynamik, Prestanda & Färdplanering, Helikopter- och Motorlära, Radiotelefoni och Kommunikation samt Flygmedicin och Psykologi. Modulen avslutas med skriftliga prov för Transportstyrelsen, ett prov för varje ämne och samtliga prov är på engelska.

Modul 5 / CPL-Flyg

Detta är den avslutande modulen i trafikflygarutbildningen. För att påbörja denna modul så ska föregående moduler vara avslutade. Målet med denna modul är dels en repetition av de övningar som utförts tidigare men nu med krav på betydligt högre precision, och dels en grundläggande utbildning i instrumentflygning. Utbildningstiden är minimum 30 flygtimmar med lärare varav 10 timmar instrumentflygning och minst 5 timmar distansflygning med föregående färdplanering. Modulen avslutas med flygprov för Transportstyrelsen och efter godkänt flygprov erhåller eleven ett CPL-H certifikat. Eleven måste ha minst 185 flygtimmar i helikopter innan flygprov får göras.

Tillgodoräknande av flygtid på flygplan

För elev som har gällande trafik- eller privatflygarcertifikat för flygplan, CPL-A resp. PPL-A får man räkna av 50 resp. 20 tim från den totala utbildningstiden i helikoptern.

För information om kursstarter teori, gå in på flygteoriskolans hemsida www.flygteoriskolan.se

Om du har ytterligare frågor, kontakta oss på telefon 08-98 70 00